De Afdeling Zuid-Limburg en de afdeling Maastricht zijn per 1-1-2013 samen gegaan in een afdeling namelijk de afdeling limburg zuid  en deze  ressorteert onder het regio kantoor Zuid van Bouwend Nederland welke gevestigd is in Tilburg. De landelijke organisatie van Bouwend Nederland is gevestigd in Zoetermeer. De afdeling limburg zuid telt circa 75 bouw- en infra bedrijven.

De bouwbedrijven zijn actief in de woningbouw (nieuwbouw); woningbouw (onderhoud en verbouw); utiliteitswerken (nieuwbouw); utiliteitswerken (onderhoud en verbouw); restauratie; timmer-en metselwerk. Ook zijn er bedrijven actief in speciale bouwtechnieken zoals cascobouw, hout- en skeletbouw.

De Infrabedrijven zijn actief in projecten van wegen-en werken bouwkundige aard, maar ook in bestratingen, civiele betonbouw, funderingen en rioleringen.

Samenvattend zijn de leden actief in bouw- en infrawerken die te maken hebben met alle onderdelen van onze samenleving: wonen, werken, zich recreëren, mobiliteit en het milieu.
De  leden zijn kwalitatieve bouwers die zich willen onderscheiden in de markt. De meeste leden investeren in de kwaliteit van hun bouwproces door gecertificeerde kwaliteitssystemen zoals ISO, VCA. en milieu certificaat.

Een groot aantal leden biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om een project onder verzekerde garanties uit te voeren zoals Woningborg en Bouwgarant.

De meeste leden zijn aangesloten bij  BOZ (Bouwopleidingen Zuid) te Nuth dat zich bezig houdt met het opleiden van vakkrachten voor de Bouwsector waarbij aannemersbedrijven ondersteunen met leerlingbouwplaatsen ter ondersteuning van de opleiding.

Doel:
 De afdelingsvereniging stelt zich ten doel

  • Om, met inachtneming van de statuten en binnen de beleidskaders van Bouwend Nederland, binnen haar werkgebied de lokale en/of streekgebonden belangen te behartigen van de onder de afdeling ressorterende leden van Bouwend Nederland;
  • Bij te dragen aan het totstandkomen en het uitdragen van het beleid van het bestuur en van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland (verenigingsbeleid);
  • Om een eigen beleid te ontwikkelen en  uit te voeren (afdelingsbeleid);
  • Collectief de belangen van de leden te behartigen bij gemeentelijke overheden, onderwijsinstanties, en andere relevante lokale beleidsinstanties;

De afdelingsvereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  •  Het bevorderen van een uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken tussen de leden van de afdeling;
  • Het bevorderen van de samenwerking met andere afdelingsverenigingen en binnen de regio en provincie.